Kötelező kamarai regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz. A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

– kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

– a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A bejelentés módja

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, on-line verziója várhatóan 2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénzbefizetésre is, sajnos „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető

Forrás: CSMKIK honlapja.

Kitöltési útmutató az MKIK02-es nyomtatványhoz

Az adatlapot nyomtatott betűkel, olvashatóan kell kitölteni. A kitöltött nyomtatványt el kell juttatni a területileg illetékes gazdasági kamarához.

1. A gazdálkodó szervezet alapadatai

A gazdálkodó szervezet neve:

– társas vállalkozás és egyéni cég esetén a vállalkozás rövid nevét;

– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nevét kell beírni.

Cégméret:

A 2004. évi XXXIV. törvény 3. § kimondja, hogy:

„(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A kkv kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A kkv kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.”

A (2) és (3) bekezdés alapján nem besorolható kkv középvállalkozásnak minősül.

Egyéni: egyéni vállalkozók és egyéni cégek. A többi gazdálkodó szervezet társas vállalkozás.

2. A gazdálkodó szervezet tevékenysége

A gazdálkodó szervezet bejegyzett főtevékenysége:

– társas vállalkozások esetén annak a tevékenységnek a négyjegyű TEÁOR kódját és megnevezését kell ide írni, amit a társas vállalkozás ezen a címen a cégbíróságon bejelentett;

– egyéni vállalkozó esetén pedig az KEK KH-nak bejelentett hatjegyű szakmakódot és az ahhoz tartozó megnevezést, a 2012. január 1-jét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenység esetén az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kódot és az ahhoz tartozó megnevezést kell ebbe a rovatba beírni.

A ténylegesen végzett tevékenységek szöveggel: itt azokat a tevékenységeket kell beírni, amelyeket a vállalkozás ténylegesen végez. Nem szükséges a szabványos megnevezés.

3. Cégméret

Statisztikai létszám: itt az aktuális létszámot vegye figyelembe.

Nettó árbevétel, millió forint: az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétele

4. Külkereskedelmi érdekeltség

Kérjük, hogy azok a vállalkozások töltsék ki, amelyek folytatnak ilyen tevékenységet.

5. Kapcsolattartás

Ezt az adatot a kamara számára kérjük. A kamara törvényi kötelezettségeinek ellátása érdekében használja ezeket fel, nem publikálja, harmadik félnek nem adja át.

Telephely pótlap az MKIK02 nyomtatványhoz kitöltése

Ezt a lapot azoknak a vállalkozásoknak kell kitölteniük, amelyek rendelkeznek telephellyel vagy fiókteleppel.