A Kormány 175/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti Közlekedési Hatóságről szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról (kivonatos közlés)

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek által első fokon hozott döntés elleni fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja bírálja el.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány közlekedési hatóságként)

„c) az (5) bekezdés és 4/A. § (1) bekezdés szerinti ügyekben első fokon a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőséget” (jelöli ki.)

3. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közlekedési hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)

„h) vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi rendjének engedélyezése,” (során.)

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(Közlekedési hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)

„j) a közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés engedélyezése, az engedéllyel rendelkező szervezetek nyilvántartásának vezetése, a közúti biztonsági auditori képzési tanterv jóváhagyása, a képzési engedéllyel rendelkező szervezetek ellenőrzése,

k) az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek hídjai, valamint a harminc méter szabadnyílást meghaladó hidak kiviteli tervének jóváhagyása” (során.)

4. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:

1. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 13. § (1)–(2) bekezdése szerinti engedélyekkel, valamint a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel, a nemzetközi szerződések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

2. a közúti járművek – ideértve a trolibuszokat is – típusbizonyítványaival, általános forgalomba helyezési, illetve sorozat forgalomba helyezési és átalakítási engedélyével, az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyével és a megfelelőségi nyilatkozat alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a jármű megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

3. a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök időszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az azonosító jelzés hitelesítése, annak használatának szabályozása, az alkalmassági bizonyítványának kiadása és a külföldi vizsgálati eredmények honosítása,

4. a nem közúti mozgógépekbe építendő belső égésű motorok típusjóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása,

5. a közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett szerkezeti elemek átvizsgálására,

6. a közúti járműalkatrészek, járműtartozékok és járműtulajdonságok jóváhagyásával, egyes pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálatával és a jóváhagyási jellel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

7. a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

8. a rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés esetében az eltérés engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

9. a kísérleti jármű, pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés esetében az eltérés engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

10. a muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék- és fényezőtermékek forgalomba hozatalának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

11. a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a típusvizsgáló tanúsító szervezettel a hatósági szerződés megkötése, valamint a típusvizsgáló tanúsító szervezet tevékenységének ellenőrzése, és azok tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete, közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos jogszabályok megsértőivel szemben bírság kiszabása,

12. a típusvizsgáló tanúsító szervezetnek, valamint az autóbusz-fenntartónak az emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára vonatkozó feljogosítása, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartás és műszaki adatbázis kezelése,

13. a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet végző személy képzése, továbbképzése, tevékenységének engedélyezése, engedélyéről nyilvántartás vezetése és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása,

14. a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált

megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az új személygépkocsik

nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott, az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási adatainak nyilvántartása és közzététele, a CO2-kibocsátás nyomon követési adatainak összegyűjtése és az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történő továbbítása, továbbá az üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozóan a bejelentett adatok gyűjtése és a tagállami bejelentési feladatok ellátása,

15. a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadók hatósági nyilvántartásának vezetése,

16. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek

képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával (vizsgakötelezettség alóli mentesítésével), a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység szakfelügyeletét; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képzőszervek nyilvántartása, tansegédletek meghatározása,

17. a közúti járművezetők előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálata, valamint a vizsgálat lefolytatásába jogszabály alapján bevont szervezet tevékenységének irányítása és ellenőrzése,

18. a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatok ellátása,

19. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendelet szerint a korlátozás alóli felmentésre vonatkozó engedélykérelmekkel kapcsolatos, a hatóság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása,

20. a közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

21. a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésében alkalmazható tansegédletek engedélyezése és tanúsítvánnyal való ellátása, valamint az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazott rendszerek és az e-learning tananyagok engedélyezése,

22. a tachográfgyártók hazai képviselőjének elismerése,

23. a közlekedési hatóság nevében közúti ellenőrzést végző személy képzése, névjegyzékbe vétele és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása,

24. a közlekedési hatósági tevékenységhez kapcsolódó országos nyilvántartások, informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése,

25. a gépjármű-fenntartó szervezetekről nyilvántartás vezetése,

26. a trolibuszok tekintetében a közúti járművekre vonatkozóan az (5) bekezdés 1. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörök ellátása során.”

5. § Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Közlekedési hatóságként első fokon a területileg illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség jár el:

1. a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgálóállomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, a vizsgálóállomással a hatósági szerződés megkötése, valamint a vizsgálóállomások tevékenységének ellenőrzése, a vizsgálóállomás és a járműfenntartó szervezet tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg.tv.) szerinti szolgáltatás felügyelete,

2. járműbontókkal közreműködői megállapodások megkötése, a tevékenységük ellenőrzése,

3. az úthasználati díj ellenőrzése,

4. a közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzése,

5. a veszélyes árut közúton szállító járművek közlekedésének ellenőrzése,

6. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendeletben meghatározott szabályok betartásának ellenőrzése,

7. a nemzetközi kombinált áruszállítás során a fuvarokmány meglétének, tartalmának és érvényességének ellenőrzése,

8. a közúti járművek közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítése, egyedi átalakítása, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése, forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata,

9. a közúti ellenőrzés keretében a közúti járműveknél a veszélyes áruk szállításához előírt különleges feltételek ellenőrzése (ADR),

10. a közúti ellenőrzés keretében a közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzése,

11. a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez és meghatározott járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó bejelentési, engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési feladatok ellátása, a közúti járművek üzemeltetése szabályszerűségének, valamint a jármű üzemeltetésére vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése közúton, ideértve az adott tevékenységhez előírt okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzését,

12. a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzése,

13. a gépkocsik által kibocsátott kipufogógázok szennyezőanyag-tartalmának közúti ellenőrzése,

14. a gépkocsik környezetvédelmi alkalmasságának és plakettjének közúti forgalomban való ellenőrzése, a plakett eltávolítása,

15. a gépkocsik környezetvédelmi jellemzői ellenőrzése,

16. a Magyar Köztársaság tekintetében a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a tachográfokra vonatkozó közösségi rendeletben az ellenőrzéshez szükséges tachográfkártyákkal (a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, a műhelykártya és az üzemben tartói kártya) kapcsolatos feladatok ellátása,

17. a digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések fogadása, a tevékenység ellenőrzése,

18. a digitális tachográfkártyák kiadása, érvénytelenítése, cseréje, pótlása, visszavonása,

19. a közúti járművezetők vizsgáztatása, a vizsgakötelezettség alóli mentesítése, továbbá a képzés, utánképzés a szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének ellenőrzése,

20. a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségek által végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó bírságolási feladatok ellátása során.”

6. § Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés 1., 3–16. és 19. pontjában, továbbá a 4/A. §-ban meghatározott feladatokkal összefüggésben az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala jogosult országos illetékességgel hatósági ellenőrzést végezni, valamint a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségek ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat ellátni, valamennyi országos ellenőrzési tervet összeállítani.”

7. § Az R. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Kormány a közlekedési igazgatási hatóságnak az erre a célra rendszeresített, zárt közúti halottszállító jármű forgalmi engedélyének a kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásában – a jármű rakodóterében szállítható halottak forgalmi engedélybe bejegyezhető számának meghatározása kérdésében – első fokú szakhatóságként az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőséget, másodfokú szakhatóságként a Központot jelöli ki.”

8. § Az R. 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Szolg.tv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként e kormányrendeletben szabályozott hatáskörökhöz igazodóan a közlekedési hatóság jár el a következő szolgáltatási tevékenységek tekintetében:

a) a közúti járművezetők vizsgáztatása és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése, utánképzése és vizsgáztatása, az e képzésekkel és vizsgáztatásokkal összefüggő iskolavezetői, szakoktatói és vizsgabiztosi tevékenység,

b) a Kkt. 16/A. §-a szerinti szakértői tevékenység, ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik,

c) a Kkt. 24/A. § (2) bekezdése szerint engedélyezett vizsgálóállomás tevékenysége,

d) a Kkt. 24/A. § (6) bekezdése szerint engedélyezett műszaki vizsgabiztosi tevékenység, valamint

e) a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység.”

9. § Az R. 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokban az ügyfél a kérelmet a területileg

illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőségnél is benyújthatja.”

10. § Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóságként a Kormány a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott közlekedési hatóságot jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyekben első fokon a megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek, másodfokon a Központ jár el.”

14. § Az R. 8. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatóság elnöke:)

„h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére és vizsgáztatására vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével meghatározza

ha) a tanterveket, a tantárgyakat, tantervi óraszámokat,

hb) az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat, vizsgahelyszíneket és vizsgaútvonalakat,

hc) alkalmazható tansegédleteket,

hd) a képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének rendjét, ügyvitelét és módszereit,

he) az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek minősítésének és tanúsításának módját a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel,

hf) az e-learning tananyagok minősítésének és tanúsításának módját a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására figyelemmel,

hg) az e-learning rendszerű oktatásban való részvétel dokumentálásának módját, különös tekintettel az adatrögzítésre, az archiválásra és az adattartalomra,

hh) a képzés, továbbképzés, vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és műszaki követelményeket,

hi) az egyes tantárgyak hallgatása, vagy vizsgatárgyak teljesítése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét,

hj) az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás ellenőrzéséhez szükséges adatok körét és tartalmát, ezek közlekedési hatóság részére történő továbbításának rendjét,

i) meghatározza a közlekedési felügyelőség eljárásaira vonatkozó követelményeket és módszereket, továbbá szakmailag felügyeli azok végrehajtását.”

16. § (1) Az R. 8/B. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 8/C. § (7) bekezdés b) pontjában „a Nemzetbiztonsági Hivatalt” szövegrész helyébe „az Alkotmányvédelmi Hivatalt” szöveg lép.

(2) A veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 3. § (4)–(6) bekezdéseiben a „Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal” szöveg lép.

(3) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet 13. pont a) alpontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja” szöveg lép.

17. § Az R. 10. § (2) bekezdése a következő i)–l) pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

„i) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

j) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet,

k) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

l) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet

módosításáról szóló, 2010. december 6-i 1191/2010/EU bizottsági rendelet.”

18. § A 2011. január 1. napját megelőzően meghozott – 30 méter szabadnyílást meghaladó – műtárgy építési engedélyétől való eltérés engedélyezése, az engedély érvényességi idő meghosszabbítása, illetve engedély átruházása az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal hatáskörébe tartozik.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

20. § Hatályát veszti:

a) az R. 1. melléklete, és

b) a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgálóállomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja.

21. § Ez a rendelet

a) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet,

c) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

d) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. december 6-i 1191/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Forrás:

Magyar Közlöny, 100. szám, 2011. augusztus 31. p. 27594