Rendelettervezetek (műszaki vizsga, zöldkártya)

Nincs rosszabb a napi munkát és a jövőt is át- és beláthatatlanná tevő bizonytalanságnál. Sajnos ez sújtja már néhány éve a gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vizsgálóállomásokat, zöldkártyás műhelyeket. Megszületett a törvény, de késnek a kapcsolódó rendeletek.

Sokszor, sok minden elhangzott, kikerült a megzabolázatlan szellem a palackból, és mindenki kombinálni kezdett, elharapódzott a „jólinformáltság”, és ez még nagyobb zavart okozott. Nagyon reméljük, hogy az alábbi információtömeg nem ehhez járul hozzá, hanem a hozzáfűzött szakmai észrevételekkel segíti a remélten hamarosan megszülető végső változat kimunkálását.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet

tervezett módosításának lapzártánkor (szeptember 7-én) ismert, immár sokadik, közel véglegesnek mondott szövegéből emelünk ki meghatározóan fontos részleteket, meghatározásokat és követelményeket.
Időszakos vizsgálat a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, illetve jogszabályi feltételek fennállása esetén az integrált vizsgálat is, amely egy eljárás keretében történik.”

Integrált vizsgálat

Integrált vizsgálat a gépjármű és a gépjármű pótkocsija gyári azonosító jeleinek ellenőrzését, továbbá a járműazonosító adatoknak a járműnyilvántartás adataival történő összevetését tartalmazó vizsgálat, amelyet a jármű tulajdonosának kérelmére, illetve a forgalomba helyezés előtti vizsgálathoz, a járműhonosítási eljáráshoz, valamint meghatározott esetben az időszakos vizsgálathoz kapcsolódóan kell elvégezni. A használt gépjármű és a gépjármű pótkocsija forgalomba helyezés előtti vizsgálata során – a muzeális jellegű jármű kivételével - integrált vizsgálatot is kell végezni.
Az időszakos műszaki vizsgálat során - a járműazonosítók szemléje mellett - nem kell integrált vizsgálatot végezni, ha a vizsgált járművön már végeztek előzetes eredetiségvizsgálatot, illetőleg integrált vizsgálatot. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését a kérelmező a közlekedési igazgatási hatóság által kiállított határozattal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Közreműködő vizsgabiztos

A forgalomba helyezés előtti vizsgálatot a közlekedési hatóság műszaki vizsgabiztos közreműködésével végzi.
A vizsgabiztos végzi (egyedül) a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, rögzíti a mérések adatait, tanúsítja a jármű műszaki vizsgálatának eredményét.
Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a közreműködő vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a meghatározott követelményeknek és rendelkezik a meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély visszavonásig érvényes.
Műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatásának engedélyezési feltételei:
          - autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a
           kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai
           gyakorlattal, vagy
         - az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és
           kérelem benyújtását megelőzően legalább két év szakirányú szakmai
           gyakorlattal,
        - a vizsgáztatott járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel,
        - számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, és a rendeletben szabályozott
          vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.


Liberalizáció és feltételei

A közlekedési hatóság rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő gépjárműfenntartó szervezet kérelmére, a műszaki vizsgálattal összefüggő közreműködői feladatok ellátására megbízási szerződést köt. (Ez tehát a régen beígért liberalizáció. A kérelem beadása után vajon milyen határidővel köti meg?)
A közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozás feltételei:
          - telephelyenként különböző Publikus Internet felől fix IP cím,
          - Internet böngésző program (Firefox 2.x, vagy Internet
            Explorer 7.x.),
          - Acrobat Reader 8.x.
          - Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas 1 Gb
            RAM, 100 Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port,
            párhuzamos port, DVD olvasó, DVD olvasó, Operációs rendszer
            és környezete: Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor
           17” TFT -1280*1024), 600 dpi lézernyomtató, 1200 dpi szkenner,
           billentyűzet pufferes vonalkód olvasó, digitális fényképezőgép,
         - Azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).
A görgős fékerőmérő, a lengéscsillapítottság ellenőrző próbapad, a gázelemező és füstölésmérő műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.


A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

tervezetének szövegéből is kiemelünk néhány fontos tételt. Az önálló zöldkártyás, kizárólag környezetvédelmi vizsgálatot végző környezetvédelmi felülvizsgáló helyként tovább folytathatja tevékenységét, ha a közlekedési hatóság meghatározott feltételeket teljesítő gépjárműfenntartó szervezettel, a korábbi zöldkártyással, annak kérelmére önálló környezetvédelmi vizsgálat ellátására megbízási szerződést köt.


Megbízási szerződés

A közlekedési hatóság az előzetes környezetvédelmi vizsgálat közreműködőként történő végzésére megbízási szerződést azzal a gépjárműfenntartó szervezettel köt, amely vállalja, hogy
          - a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára
           (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez környezetvédelmi
           vizsgálatot,
         - megfelel a gépjárműfenntartó szervezetre vonatkozó külön
           jogszabályban meghatározott feltételeknek,
         - rendelkezik a jármű kategória előzetes környezetvédelmi
          vizsgálatához szükséges meghatározott vizsgálati célra
          alkalmas eszközökkel és technológiákkal,
        - a közlekedési hatóság által vezetett környezetvédelmi
          vizsgabiztosi nyilvántartásban szereplő környezetvédelmi
          vizsgabiztost alkalmaz,
        - a közreműködői tevékenységét az MSZ EN ISO 9001 szabvány
          szerint tanúsított és a közlekedési hatóság által elfogadott
          minőségirányítási rendszer alkalmazásával végzi.


Személyi feltétel

Környezetvédelmi vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a közreműködő vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a meghatározott követelményeknek és engedéllyel rendelkezik. Az engedély visszavonásig érvényes.
A kizárólag környezetvédelmi vizsgálatot végző környezetvédelmi felülvizsgáló hely a felülvizsgált gépkocsihoz a „Műszaki adatlap” részét képező „Környezetvédelmi adatlap”-ot állít ki. A vizsgabiztos a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a környezetvédelmi követelmények megtartása tekintetében az ellenőrzést követően a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálathoz elfogadja a környezetvédelmi felülvizsgáló helyen 30 napon belül kiállított megfelelt minősítést tartalmazó „Környezetvédelmi adatlap”-ot és megfelelőségi ellenőrző mérést végez.
A közlekedési hatóság az általa kezelt adatbázisból teljesíti a törvényben meghatározott nemzetközi és belföldi adatszolgáltatási kötelezettségeit.


Tárgyi feltételek

A vizsgáló állomásnak – a gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeken túl - rendelkeznie kell:
         - a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére alkalmas, zárt
          (télen fűtött) aknával vagy emelővel ellátott vizsgáló helyiséggel,
         - a környezetvédelmi felülvizsgálat technológiájának végrehaj-
          tásához szükséges, a vizsgálandó gépkocsi típusokhoz, illetve
          járműkategóriához szükséges berendezésekkel, segédeszközökkel,
A környezetvédelmi felülvizsgálathoz a mindenkor érvényes mérésügyi előírásoknak megfelelő konstrukciójú, hitelesített és pontosság ellenőrzött (kalibrált) készülékek és műszerek használhatók.
A gázelemző és füstölésmérő műszereken és egyéb berendezéseken kívül a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez illeszthetőeknek kell lenni a jellemzők mérésére alkalmas berendezéseknek, illetve a járművek fedélzeti számítógépével kommunikálni képes OBD kiolvasóknak is. (Azt nem tudjuk, hogy a mai RKFA-nak megfelelő számítástechnikai rendszer elemei ehhez mennyiben használhatóak fel, vagy ismét teljesen új kommunikációs rendszert kell-e kiépíteni – és mennyiért.)
A közlekedési hatóság informatikai rendszere által működtetett digitális fényképezőgép.
A közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozás tárgyi feltételei azonosak, mint azt fent, az „5”-ös rendeletnél olvashatjuk (Vajon miért van erre szükség az ott megkövetelt kiépítettséggel?).


Ellenőrzés

A közlekedési hatóság informatikai rendszere minden esetben, a helyszíni ellenőrzések rendszeresen vizsgálják a műmotorok alkalmazásának kiszűrését is.
A közlekedési hatóság informatikai rendszere által működtetett digitális fényképezőgéppel a felülvizsgált járműről véletlenszerű időpontban legalább egy teljes járművet ábrázoló fényképet kell készíteni, elsősorban hátsó nézetből.


NKH informatika

A környezetvédelmi felülvizsgálat eredményét az NKH az informatikai rendszerében rögzített adatok értékelése és ellenőrzése alapján határozza meg.
A közlekedési hatóság informatikai rendszere központi adatbázissal biztosítja a felülvizsgálati (azonosító, adatbázisból származó, a felvett és mért) adatok felülvizsgálatonként sorszámozott rekordként való tárolását, a környezetvédelmi adatlap kiadását és öt évig történő megőrzését.


Környezetvédelmi vizsgabiztosi alap- és továbbképzés

A jelentkező a környezetvédelmi vizsgabiztosi névjegyzékbe vétel iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg, külön kérelem nélkül jelentkezhet a vizsgabiztosi alaptanfolyamra.
Az alaptanfolyami képzést az NKH Központi Hivatala, illetőleg az általa feljogosított szakirányú felsőfokú oktatási intézmény végzi.
A képzés és vizsgáztatás költségeit a jelentkező a tanfolyam megkezdése előtt köteles befizetni, és az erről szóló igazolást a tanfolyam megkezdése előtt bemutatni.
Az alaptanfolyamot végzett és eredményes írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát tett jelentkező részére az NKH Központi Hivatala engedélyt ad ki, és felveszi a nyilvántartásba.
A környezetvédelmi vizsgabiztos kétévente köteles továbbképző tanfolyamon részt venni és azt követően vizsgát tenni.

(A tervezett rendeletmódosító szövegek még nem véglegesek, azokat a rendeletalkotó szakvélemények alapján még módosíthatja!)