Quadok és mopedautók - rendszámmal a közúti forgalomban

2009. április 1-jétől változnak a négykerekű segédmotoros kerékpárok – quadok, illetve mopedautók – közúti forgalomban való részvételének szabályai. Kötelezővé válik az újonnan használatba vett, a közúti forgalomban való részvételre alkalmas kivitelű quadok, illetve a mopedautók rendszámmal történő ellátása. Aki már rendelkezik ilyen járművel, 2009. július 1-jéig kell eleget tennie a forgalomba helyezési kötelezettségnek. A szabályozás rendelkezik arról is, hogy az L6e kategóriájú, elsődlegesen terepmotorozás céljára készült quadok legalább „A1” vagy „B” kategóriás jogosítvány birtokában, és így csak 16 éves életkortól vezethetők a közúti forgalomban.

A mopedautók vezetéséhez – a járművezetői felkészültségből fakadó biztonsági kockázat csökkentése érdekében – „B” kategóriájú jogosítvány szükséges (minimum 17 éves kor).

A közúti közlekedésben is használni kívánt négykerekű segédmotoros kerékpárok – quadok, illetve mopedautók – hatósági forgalmi engedéllyel és rendszámmal való ellátását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2009. április 1-jén hatályba lépő módosítása írja elő. Ezzel biztosítható, hogy az ellenőrzés hatékonyabbá váljon, hiszen a nyilvántartásba vétel alapján lehetővé válik a járművel elkövetett szabálysértés esetén az üzembentartó azonosítása, és ezáltal az elkövetett szabálysértések – elsősorban a fokozottan védett természeti értékek rongálásához kapcsolódó cselekmények – szankcionálása is eredményesebben biztosítható. A járművek rendszámmal való ellátása ily módon lehetővé teszi, hogy a természeti területről kihajtó quad-használót a közúti forgalomban a rendőrhatóság azonosítsa, ellenőrzés alá vonja, illetve üzembentartóját az „objektív felelősség” elve alapján megfelelő szankcióval sújtsa.

A közúti forgalomban való részvételre csak azok a quadok alkalmasak, amelyek teljesítik a közösségi EK rendelet típusjóváhagyási követelményeit, vagyis a kifejezetten terepmotorozásra, sportolásra készülő quadok továbbra sem vehetnek részt a közúti forgalomban! (KHEM sajtóközlemény)

14/2009. (III. 31.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) E rendelet alkalmazásában „EK típusbizonyítvánnyal ellátott jármű”: az a jármű, amelynek típusára vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jóváhagyó hatósága

a) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv vagy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”), illetve e rendelet A. Függeléke alapján, továbbá

b) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve e rendelet B. Függeléke alapján, vagy

c) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve e rendelet C. Függeléke alapján

„EK típusjóváhagyó okmány”-t adott ki.”

(2) Az ER. 2. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A két-, három- és négykerekű segédmotoros kerékpár (L1e, L2e és L6e járműkategória), a kétkerekű motorkerékpár (L3e járműkategória), az oldalkocsis motorkerékpár (L4e járműkategória), valamint a három- és négykerekű motoros tricikli (L5e és L7e járműkategória) járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a B. Függelék 1. cikk (2) és (3) bekezdése határozza meg.”

2. § Az ER. 11. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a járműnek a típusbizonyítványban rögzített vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálata során megállapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való részvételt korlátozni kell, illetőleg külön feltételekhez kell kötni. A korlátozást, illetőleg a feltételeket a jármű forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

(6) A forgalomban való részvétel korlátozása és az (5) bekezdés alapján megállapított feltételek kiterjedhetnek a jármű:

a) megengedett sebességére,

b) vezetéséhez a külön jogszabályban meghatározottól eltérő vezetői engedély kategória előírására, így különösen az L6e vagy L7e járműkategóriába tartozó:

ba) nyitott kivitelű, áttételes kormánymű nélküli, a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel kialakított kivitel („quad”) esetében a legalább „A1” vagy „B” kategóriára érvényes,

bb) zárt utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel felszerelt kivitel („mopedautó”) esetében a „B” kategóriában érvényesített

vezetői engedély előírására,

c) konstrukciós jellemzői által meghatározott használati korlátozásra, így különösen:

ca) a kiegyenlítőmű nélküli hajtott tengellyel rendelkező L7e kategóriájú jármű esetében 40 km/óra sebességkorlátozásra, továbbá

cb) a járműgyártó által előírt üzemeltetési korlátozásra.”

3. § Az ER. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhető két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából az NKH regionális igazgatóságánál be kell mutatni. Ha az NKH regionális igazgatósága a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el.

(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkező két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárokat – a típusbizonyítvány alapján – a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként elfogadható.

(3) A két- és háromkerekű segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármű vázába beütött CM betű és a hajtómotor cm3-ben meghatározott hengerűrtartalmát jelző szám. E jelet csak a gyártó, forgalmazó, illetőleg az NKH regionális igazgatósága ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.

(4) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálatakor a 10. §-ban meghatározott rendelkezéseket a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a járműkategória besorolást megalapozó műszaki jellemzőket a jármű gyári adatai, a járművön a gyártó által feltüntetett adatok, illetve – ezen adatok hiányában – ellenőrző mérések alapján kell meghatározni,

b) a vizsgálat technológiáját a járműkivitel sajátosságai határozzák meg,

c) integrált vizsgálatot nem kell végezni,

d) a külön jogszabályban a segédmotoros kerékpárokhoz meghatározott rendszámtáblatípust kell megállapítani.

(5) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálata eredményén alapuló intézkedésekre a 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy soron következő időszakos vizsgálat időpontját nem kell megállapítani.

(6) A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az MR. 1. mellékletének 1/B. táblázata szerint a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek és az MR. 114. §-ban foglalt rendelkezések megtartását kell ellenőrizni.

(7) A segédmotoros kerékpár közúti műszaki ellenőrzésére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

4. § E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Forrás: Magyar Közlöny, 2009. 41. szám, p. 13491