2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a következő, a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetéhez tartozó előirányzatokra terjed ki:
a) Energiafelhasználási hatékonyság javítása,
b) A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai,
c) Akadálymentes közlekedés fejlesztése,
d) A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése,
e) Útpénztár,
f) Hajózási Információs rendszer megvalósítása.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabály alapján képzett környezetvédelmi forrásra (a továbbiakban: környezetvédelmi hozzájárulás).

2. § (1) Az "Energiafelhasználási hatékonyság javítása" célelőirányzat terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait közreműködő szervezetként az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Energia Központ Kht.) látja el kizárólagos joggal a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) Az Energia Központ Kht. az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja az energetikai pályázati rendszerben a pályázatkezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatokat. Ennek keretében végzi a támogatási döntések előkészítésével, a támogatási döntések dokumentációjával, a támogatási szerződések és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével, jogi ügyintézésével, a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével - beleértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést - és a támogatási program lezárásával kapcsolatos teendőket. Az Energia Központ Kht. ellátja továbbá az ügyfélszolgálattal, a panaszügyintézéssel, valamint az "Energiafelhasználási hatékonyság javítása" célelőirányzattal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenőrzési teendőket.

3. § (1) Az "A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai" előirányzat, valamint a környezetvédelmi hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos közlekedésbiztonsági és a közlekedés okozta környezeti hatások kutatás-fejlesztési részfeladatait, azok koordinálását a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) látja el kizárólagos joggal a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A KTI Nonprofit Kft. a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtést, szabályozást megalapozó méréseket és vizsgálatokat végez, kutatási eredményeivel hozzájárul a minisztérium közlekedésbiztonsági stratégiaalkotó munkájához, a közlekedésbiztonsági kutatási-technológiafejlesztési szakterületen monitoring és koordináló tevékenységet végez.
(3) A közúti járművek közlekedésbiztonságának fokozása érdekében a KTI Nonprofit Kft. ellátja a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítését.
(4) A KTI Nonprofit Kft. végzi a közlekedés okozta légszennyezés, a zaj- és talajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatokat, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtést, méréseket, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslését, továbbá ellátja a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatokat az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában. A KTI Nonprofit Kft. a környezetkímélő és energiatakarékos közlekedéssel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtést és méréseket végez, valamint működteti a Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálat adatbázist.
(5) Az oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal, szabályozással összefüggő kutatási-fejlesztési és mérés-vizsgálati közlekedésbiztonsági feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság a KTI Nonprofit Kft. bevonásával látja el.
(6) A KTI Nonprofit Kft. működteti az EU-ENSZ EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központot.

4. § Az "Akadálymentes közlekedés fejlesztése" előirányzat vonatkozásában a KTI Nonprofit Kft. közreműködő szervezetként kutatási részfeladatokat és koordinációs feladatokat lát el.

5. § (1) Az "A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése" előirányzat vonatkozásában a KTI Nonprofit Kft. közreműködő szervezetként kutatási részfeladatokat, koordinációs feladatokat lát el, valamint regionális közlekedésszervezési tevékenységet végez a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A KTI Nonprofit Kft. végzi a közforgalmú közlekedés területének szakmai irányításához szükséges információbázis kezelését. Kutatási eredményeivel, országos hatáskörű, valamint szabályozást megalapozó kutatások, mérések és vizsgálatok végzésével hozzájárul a minisztérium közlekedéspolitikájának megvalósításához, továbbá monitoring és koordináló tevékenységet végez a közforgalmú közlekedés fejlesztését szolgáló kutatástechnológiai szakterületen.
(3) A KTI Nonprofit Kft. közreműködik a közösségi közlekedés szervezésével és összehangolásával összefüggő feladatokban, a szakmai döntések előkészítésében.

6. § Az "Útpénztár" előirányzatból finanszírozott műszaki szabályozási feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) a Magyar Útügyi Társaság (a továbbiakban: MAÚT) bevonásával látja el. A MAÚT a műszaki szabályozási feladatok keretében
a) az útügy minőségi színvonalának emelése érdekében a követelményrendszerre előírásokat dolgoz ki, véleményt nyilvánít a minőséget, a biztonságot és az útkörnyezet védelmét érintő kérdésekben, összegzi az úthasználók minőséggel kapcsolatos véleményeit,
b) műszaki szabályzatokat, előírásokat, útmutatókat dolgoz ki, a meglévő anyagokat karbantartja, kidolgozza és javaslatot tesz az útügy területén előforduló szerződések minőségi és műszaki tartalmi követelményeire, irányelveire, az útügyi szerződések egységes műszaki feltételeire,
c) a szakmát érintő fontos és aktuális témákban tájékoztatást, oktatást szervez saját kezdeményezésre, a KKK vagy más szervezetekkel fennálló kapcsolatában, elősegíti a tervezők, a szakértők, a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök képzését, továbbképzését,
d) az útügyi előírások biztonsági felülvizsgálatát elvégzi, és javaslatot tesz azok részletes kidolgozására, a biztonsággal elsősorban összefüggő útügyi előírásokat átalakítja és folyamatosan karbantartja, javaslatot tesz kutatási témákra és kutatási programokra, ezek kidolgozásában részt vesz és az érdekelt szakmai csoportok munkáját koordinálja,
e) kapcsolatot tart az útépítési anyagokat, felszereléseket, berendezéseket gyártókkal és forgalmazókkal, a minőségvizsgáló laboratóriumokkal, az oktatási intézményekkel, a kutatóhelyekkel és a konzultáns szervezetekkel.

7. § A "Hajózási Információs rendszer megvalósítása" előirányzat esetén a Magyar Folyami Információs Szolgáltatások (PannonRIS) fejlesztése tekintetében a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közreműködő szervezetként ellátja a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, a szerződés előkészítésével, a fejlesztés megvalósításának ellenőrzésével - beleértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést - és a fejlesztési program lezárásával kapcsolatos feladatokat.

8. § A közreműködő szervezetek feladatairól és a feladatok végrehajtásának részleteiről a minisztérium a közreműködő szervezetekkel megállapodást köthet.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 80/2004. (V. 18.) GKM rendelet.