A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 36/2008. (XII.11.) KHEM rendelete

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezményben részes - az Európai Gazdasági Térség tagállamain (azaz az Európai Unió tagállamain, Izlandon, Norvégián és Liechtensteinen) kívüli - országba közúti áru- és személyszállítás olyan járművel végezhető, amelyhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság) a külön jogszabályban meghatározott „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t adott ki.”

2. § Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedély iránti kérelem tartalma:]
„d) a vállalkozói igazolványnak vagy a társasági szerződésnek, valamint a jármű forgalmi engedélyének hiteles másolata (nem saját tulajdonú jármű esetében mellékelni kell a jogszerű használatot igazoló nyilatkozatot, amely tartalmazza a jármű rendszámát, a tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát).”

3. § Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A feltételek teljesítése esetén a szerződéses és különjárati személyszállításra jogosító autóbuszos személyszállító engedélyt az NKH regionális igazgatósága a kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély számát, a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, az üzemeltethető autóbuszok számát, azok összes férőhely-kapacitását, továbbá - a 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az esetleges korlátozást. Az engedélyt egy eredeti példányban és annyi - rendszámra szóló -, az engedély legfontosabb adatait tartalmazó engedélykivonattal kell kiadni, ahány autóbusz üzemeltetésére jogosult a gazdálkodó szervezet. Az autóbuszos személyszállító engedély és az engedélykivonat harmadik személynek nem engedhető át. Az engedélyt a gazdálkodó szervezet a székhelyén köteles őrizni, az engedélykivonatot a személyszállítás során a járművön kell tartani.”

4. § Az R2. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, az autóbuszos személyszállító engedély csak szerződéses és különjárati személyszállításra jogosító érvényességgel adható ki. Ha e feltételeknek csak egy adott autóbusz nem felel meg, a menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó korlátozás tényét az adott rendszámra szóló engedélykivonatban kell feltüntetni.”

5. § Az R2. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A feltételek teljesítése esetén az igazolványt az NKH regionális igazgatósága a kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, 2 példányban adja ki. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető a székhelyén köteles őrizni, a másik példányt az utasszállítás során az autóbuszon kell tartani.”

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az R1. 3. § (4) bekezdése, 5. § (2) bekezdése,
b) az R2. 6. § (1) bekezdés b) pontja, 6. § (5) bekezdése, 7. § (1) bekezdés b) pontja, 8. § (1) bekezdés e) pontja, 10. § (2) bekezdés b) pontja,
c) az R2. 10. § (3) bekezdésében az „és igazolólapját” szövegrész.