A gépjárműjavítás és -karbantartási tevékenység már nem telepengedély-köteles!

2008. december legvégén jelent meg az a kormányrendelet, mely módosítja a telepengedélyre vonatkozó szabályokat (358/2008. (XII. 31.) korm. rendelet). A rendelet címe: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.

Az alábbiakban a rendelet kivonatosan közöljük. A teljes szöveget például az Autótechnika Internet Nagyáruház rendeletei között is megtalálhatjuk.
Az autójavítás szempontjából fontos, hogy a gépjárműjavítás és –karbantartási tevékenység már nem telepengedély köteles!
Ez a tevékenységet csak bejelentés kötelezett.
Kérjük, alaposan olvassa át mindenki az alábbi rendeleti paragrafusokat, különös tekintettel a hatálybalépésre, az átmeneti időszakra vonatkozóan.

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

3. § (1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

7. § (1) A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi.
A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

(2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

8. § (3) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a) és d)-f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül a telepen ellenőrzést folytatnak le, ha
a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve
b) a tevékenyégre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat.
(4) Bejelentés-köteles tevékenység esetén a telep fekvése szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság a bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül a telepen ellenőrzést folytat le, ha a tevékenység az 5. melléklet II. részében szerepel.
(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott hatóságok az ellenőrzést követő öt munkanapon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet,
b) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet.

(5) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan telepengedélyezési eljárást, amely e rendelet hatálybalépését követően nem telepengedély-köteles, az eljáró hatóság megszünteti és - a kerületi önkormányzat és a kistérség székhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kivételével - az eljárás iratait haladéktalanul megküldi a telep fekvése szerint illetékes, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének.

12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek:
35. gépjárműjavítás, -karbantartás

3. melléklet a 358/2008. (XII 31.) Korm. rendelethez

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma
I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve:
1.2. székhelye:
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:
II. Telep adatai
1. Telep
1.1. tulajdonosa:
1.2. címe:
1.3. helyrajzi száma:
1.4. használatának jogcíme
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen (Nem
e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzem-anyagtöltő-berendezést: Igen / Nem
4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:
III. Csatolt okiratok:
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

5. melléklet a 358/2008. (XII 31.) Korm. rendelethez

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek
II Ellenőrzéshez kötött tevékenységek
6. gépjárműjavítás, karbantartás