37/2019. (X. 15.) BM rendelet

A belügyminiszter 37/2019. (X. 15.) BM rendelete a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: (Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez) „m) az Országgyűlési Őrség által jogszabályban meghatározott, védett személyek szállítására, kísérésére, biztosítására, valamint létesítménybiztosítási, tűzoltási és tűzbiztonsági tevékenysége ellátásához rendszeresített gépjárműveire.”

2. §
Az R.
a) 6. § (3) bekezdés d) pontjában az „e) és g) pontjában” szövegrész helyébe az „e), g) és m) pontjában” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „és i)–l) pontjában” szövegrész helyébe az „és i)–m) pontjában” szöveg lép.

3. §
Hatályát veszti az R.
a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „és az Országgyűlési Őrség” szövegrész,
b) 6. § (3) bekezdés a) pontjában az „és az Országgyűlési Őrség” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

Forrás: Magyar Közlöny, 2019. évi 167-es szám