Hírek a rendeletek világából

Amint az várható volt, 2018 év végén beindult a rendeletalkotási „gőzhenger”, csak december 21-én három Magyar Közlöny látott napvilágot. A rendeletek sorából kiemelendő a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A közelmúltban folyamatos konfrontációt eredményezett a közlekedési hatósággal a „cserefelépítményes és a konténerszállító” fogalmak konszenzus szerinti értelmezése. Az alábbi jogszabályváltozás viszont tovább erősíti azon álláspontot, hogy a cserefelépítmények parametrizáltságának meg kell lennie, így specifikáltan a forgalmi engedélyen belüli megjelenés is hangsúlyossá vált.

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása:

11. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet] 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A konténer és a cserefelépítmény fuvarozása akkor kezdhető meg, ha a feladó a fuvarozó részére átadta a konténer vagy a cserefelépítmény tömegét, fontosabb jellemzőit tanúsító bizonylatot, amelyet a fuvarozás során árukísérő okmányként kell kezelni és a járműben kell tartani.”

Az eddig állásfoglalási, áttétes levezetési állapotban volt, most viszont egyértelműen megjelent, hogy a közeli hozzátartozók közötti járműtulajdonjog-átruházáskor előzetes eredetiségvizsgálati kötelezettség nem keletkezik.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 52. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja)

„g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonjog átruházása, feltéve, hogy a tulajdonjogot átruházó a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos.”

Megerősítést nyert, hogy a tachográfos műhelyek felügyeletét, így azok auditálását –, melyről még nem jelent meg a jogszabály! – továbbra is kormányhivatalok végzik.

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

(4) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/ EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében]

„b) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek engedélyezésével, auditálásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;”

Eddig a rendőrhatóság belföldre hangsúlyozta, hogy nem kell a „műszaki vizsgálatra szóló érvényes igazolás” bemutatása, most viszont bírságolási alapként jelent meg annak hiánya.

melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez „14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési szolgáltatást végző haszonjármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése.

MÁS FORRÁSBÓL

2019. januártól a Jármű Szolgáltató Platform szolgáltatás keretében, elektronikus úton is lekérdezhető többek között az adott jármű eredetiségvizsgálati képi dokumentációja, a káreseménnyel érintettségének ténye, a jármű alapvető műszaki adatai, forgalmazási korlátozási adatai, valamint a járműnyilvántartásban szereplő kilométeróra adatai. A kártörténeti adatok megismerésére csak a 2019. január 1-jét követően bekövetkezett káreseményekre vonatkozóan van lehetőség. Ebből adódóan javasolt, hogy a fényképek minőségére fokozottan figyeljenek oda az eredetiségvizsgáló állomások, mivel ily módon indirekten is „visszaellenőrzésre” kerülnek az esetleges állampolgári lekéréseknél, és az esetleges minőségi reklamációk tehát már nem csak a hatósági szúrópróba jellegű ellenőrzésekből generálódhatnak.

Összeállította:

MOLNÁR LÁSZLÓ