A Kormány 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelete

A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A RENDELET HATÁLYA

A rendelet hatálya

az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti anyagokra és az azokkal Magyarország területén folytatott tevékenységekre, termékekre, berendezésekre és létesítményekre terjed ki.

5. A vállalkozások regisztrációs és a Hatóság nyilvántartási kötelezettsége

5. § (1) A Hatóság a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására, használatára vonatkozóan, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításnak monitoringja, valamint ezek potenciális környezetbe jutásának megelőzése érdekében egységes, Klímagáz adatbázist (a továbbiakban: adatbázis) hoz létre és üzemeltet.

(2) Az adatbázisba regisztrációra köteles

a) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez;

b) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

c) minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

d) minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén. A Hatóság a kérelmeket tagállami kérelemként a kérelem benyújtását követő hónap 10. napig továbbítja a Bizottság felé.

(3) A Bizottság által meghatározott módon az elektronikus forgalomba hozatali kvóta-nyilvántartáshoz való hozzáféréssel rendelkező Hatóság az Éhvt. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint, az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékeket és berendezéseket is érintő forgalomba hozatalt, a kereskedelmet és a szolgáltatásnyújtást ellenőrző hatóságok részére rendelkezésre állást biztosít az elektronikus forgalomba hozatali kvóta-nyilvántartásba való betekintésre.

(4) A gyártók és importőrök az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) és (4) bekezdésében foglaltak és annak VII. mellékletében rögzítettek szerint jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak közvetlenül a Bizottság felé az annak I. és II. számú mellékletében meghatározott anyagokra vonatkozóan. A jelentést akkreditált auditornak kell ellenőrizni, és azt a gyártó és importőr köteles a Hatóság adatbázisába is feltölteni.

31. § (1) 2015. március 1. napjáig az e rendeletben meghatározott, a Hatóság feladatkörébe tartozó hatósági feladatokat elsőfokon az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, másodfokon az energiapolitikáért felelős miniszter látja el.

(2) Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kijelölt OMKT által birtokolt adatokat, adatbázist, dokumentumokat, szerződéseket, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerében rendelkezésre álló, a klímagázokkal kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi adatot át kell adni a klímavédelmi hatósági feladatok ellátására felállítandó Nemzeti Klímavédelmi Hatóság irányítását ellátó energiapolitikáért felelős miniszter részére. E kötelezettség az energiapolitikáért felelős miniszter felhívása esetén a HLH Monitoring Nonprofit Kft.-t is terheli.

32. § (1) Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására kiadott, a képesítési és képzési programokra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közösségi jogi normák alapján kiadott képesítési és képzési igazolások azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek.

(2) A 4. melléklet szerinti és már kiadott VI. kategóriás járműklíma képesítések azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2015. december 31-ét követően nem jogosítanak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti szivárgásvizsgálatra, ez csak külön kiegészítő képesítés alapján végezhető.

(3) Mindazon képesített természetes személyek, akik a képesítést 2015. december 31. napjáig megszerzik, a részükre kiadott képesítési igazolások az érvényességi idő lejárati dátumáig érvényesek. A képesített vállalkozások képesítései hatályvesztés nélkül érvényesek.

(4) Magyarország területén 2016. január 1. napjával – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – kizárólag a Hatóság által működtetett hatósági képesítési rendszer keretében megszerzett képesítési és képzési igazolások birtokában lehet fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végezni, kivéve az Európai Unió más tagállamában kiállított képesítési igazolásokat, amelyet az adott tagállam az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében megfogalmazottakkal összhangban bocsátott ki.

(5) Az e rendeletben meghatározottak szerint klímagáz nyilvántartás vezetésére kötelezett regisztrált és képesített vállalkozások a 2015. évi klímagáz közeg felhasználásaikról éves, összesített jelentést nyújtanak be az adatbázis útján 2016. március 31-ig a Hatóság számára, de 2015. augusztus 1-től kötelesek az adatbázis használatára klímagáz nyilvántartásuk vezetése tekintetében.

2. MELLÉKLET A 14/2015. (II. 10.) KORM. RENDELETHEZ

Az F-ÜHG közegek éghajlatvédelmi szempontból biztonságos felhasználására és kezelésére vonatkozó technológiai követelmények

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni:

A HR szektorban alkalmazott, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő rendszerek hűtőköri berendezéseinek és hálózatának tervezését, kiválasztását, telepítését, beüzemelését, karbantartását, javítását, valamint az alkalmazásra kerülő F-ÜHG közeg meghatározását a hűtőberendezésekre és hőszivattyúkra vonatkozóan a hatóság által készített és közérthető formában közzétett útmutatások alapján – különösen figyelembe véve a szabványokat és egyéb, azzal egyenértékű előírásokat, módszereket – kell végezni.

Az új telepítésű vagy javított hűtőköröket, vagy azok egy részét csak az 1. pontban foglalt előírás szerinti sikeres tömörségi nyomáspróbát és a szakszerű vákuumozást követően szabad először F-ÜHG közeggel feltölteni, minden potenciális szivárgási pontra kiterjedő közvetlen szivárgásellenőrzést követően lehet beüzemelni.

Az üzemeltető köteles a rendszeres, kötelező szivárgásvizs­gálatok elvégzéséhez a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a közvetlen és közvetett szivárgásvizsgálatok, a mérések és dokumentálás módját részletesen meghatározó, a rendszer kapcsolási vázlatát és a potenciális szivárgási helyeit tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt készíttetni, amit elektronikus formában, a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz kell feltölteni.

Az F-ÜHG közeget tartalmazó hűtőkörök töltetét minden, a hűtőkör megbontásával járó munkavégzés előtt a hűtőkör nem érintett részébe, vagy külön tartályba kell lefejteni. A lefejtett közeg – amíg jogszabály nem tiltja – ugyanabba a hűtőkörbe a szükséges tisztítást követően visszatölthető vagy regenerálás után más hűtőkörben újrafelhasználható. Visszatöltés előtt a rendszer tömörségét ellenőrizni kell.

Hűtőköröknél F-ÜHG közeg vesztesége miatti F-ÜHG közeg utántöltés, felhasználás csak a hűtőkör javítását és szivárgásvizsgálatát követően végezhető.

A hűtőkör megbontásával járó szerelési munka során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör megnyitott részei a lehető leggyorsabban – szükség esetén ideiglenes eszközökkel – gáztömören le legyenek zárva. A szerelés során minden átmeneti csatlakozásnak is gáztömörnek kell lennie.

Az F-ÜHG légkörbe kerülése veszélyének minimumra csökkentése érdekében:

a tervezésnél ésszerű mértékben kell csökkenteni a potenciális szivárgási helyek számát a forrasztott kötések előnyben részesítésével,

külön figyelmet kell fordítani a rezgésből, rázkódásból eredő anyagkifáradások, tömítetlenségek, a szakszerűtlen csőmegfogások, így az ebből fakadó F-ÜHG közeg szökések elkerülésére,

bármilyen oldható, vagy nem oldható hűtőköri kötést a szivárgásellenőrzés érdekében csak szabadon hozzáférhető helyen – takarás (szigetelés, burkolat) esetén megjelölve – szabad kialakítani,

F-ÜHG közeget új vagy beavatkozással javított hűtőkörbe tölteni csak annak sikeres tömörségi nyomáspróbáját, valamint szakszerű vákuumozását követően szabad,

hűtőkört bármilyen módon szerelés céljából megbontani csak az F-ÜHG közeg töltetnek az érintett szakaszból történt teljes eltávolítását követően szabad. Az F-ÜHG közeg lefejtését az atmoszférikus nyomás eléréséig kell biztosítani,

atmoszférikus nyomás feletti nyomású, F-ÜHG közeg töltetű hűtőköröket csak a töltőszelephez való csatlakozással lehet megbontani,

F-ÜHG közeget tömörségre ellenőrzött csatlakozásokkal és elzáró szelepekkel rendelkező, az F-ÜHG közeg paramétereinek megfelelő tömlőkkel kell lefejteni és tölteni,

kiszerelt alkotóelem helyén, megbontott csőhálózatnál a csőcsatlakozásokat visszaszerelésig le kell dugózni,

F-ÜHG közeg csak a megfelelően címkézett nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.

Valamennyi szerelési és javítási technológia alkalmazása során csak az alábbi esetekben juthat elkerülhetetlen, de elhanyagolható mennyiségű F-ÜHG közeg a környezetbe:

a teljes F-ÜHG közeg lefejtést követően a rendszerben maradt F-ÜHG közeg a megbontáskor a környezetbe juthat,

a vákuumozás során a vákuumszivattyú F-ÜHG közeget szállíthat a légkörbe, a szerkezeti okokból nem vákuumozható csatlakozások, csatlakozócsövek, szelepek F-ÜHG közeggel történő légtelenítése (öblítés) megengedhető, más esetben a csövek öblítésére és légtelenítésére nem alkalmazható,

töltésre, lefejtésre, mérőműszer csatlakoztatásra szolgáló szerviz-tömlőkben normál légköri nyomáson maradó F-ÜHG közeg a környezetbe juthat.

Forrás: Magyar Közlöny, 2015. évi 13. szám