NAV-tájékoztatás

l. kérdés

Az olyan adóalany, amely 100%-ban adóköteles tevékenységet végez, a cégvezető cégautójának (személygépkocsi) üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás előzetesen felszámított adójának 50%-át levonásba helyezheti-e az Áfa tv. 2013. januártól hatályos 124. § (4) bekezdése alapján? A személygépkocsi személyes használata miatt felmerülő költségeket a cégvezető a cégnek nem téríti meg. Álláspontunk szerint az 50%-os korlátozást éppen a vélelmezett személyes használat indokolja, így a kizárólag adóköteles tevékenységet végző adóalany 50%-os levonási jogát a személygépkocsi személyes használata nem befolyásolja, további bármilyen arányosításra már nincs szükség.

A NAV válasza:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 124. § (2) bekezdés b) pontjának 2013. január 1-jétől történő hatályon kívül helyezésével és (4) bekezdés beiktatásával a törvény a korábbi teljes levonási tilalom helyett 50%-ban korlátozza a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatásokat terhelő áfa levonását. E tekintetben a személygépkocsi magánhasználatát nem kell vizsgálni: a levonási jogot a magánhasználat nem befolyásolja.

2. kérdés

A szerviz a személygépkocsi-javítási szolgáltatásáról kiállított számlájában tételesen feltünteti a javításhoz felhasznált (beépített) alkatrész értékét. Tekintettel arra, hogy a javítási szolgáltatás esetében a megrendelő szándéka kizárólag a hiba kijavítására irányul. Tehát a megrendelő ennek keretében nem terméket vásárol, továbbá tekintettel arra, hogy a szerviz a javítási szolgáltatás keretében nem terméket értékesít, hanem alkatrészt használ fel a javítási szolgáltatás telje- sítéséhez, amely anyagköltségként épül be a javítási szolgáltatás – mint főszolgáltatás – önköltségébe, ezért a szerviz által a javítási szolgáltatásról kiállított számlában felszámított adó levonhatóságára az Áfa tv. 124. § (l) bekezdés c) pontjának alkalmazása fogalmilag is kizárt.Mindezekre tekintettel kérjük annak megerősítését, hogy az Áfa tv. 124. §-ának (4) bekezdése szerinti „szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó” alatt a javítási szolgáltatásról kiállított szám- lában felszámított adó teljes összegét kell érteni, amely értelemszerűen magában foglalja a javításhoz felhasznált – anyagköltségként a szolgáltatás értékébe beépülő – alkatrészekre jutó adót is.

A NAV válasza:

Személygépkocsi-javítási (szerviz) szolgáltatás keretében felhasználásra (beépítésre) kerülő alkatrészek értéke az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján a ja- vítási szolgáltatás anyagköltségeként a szolgáltatás adóalapjába beépül, és osztja a főszolgáltatás sorsát, vagyis nem minősül termékértékesítésnek. Erre tekintettel – álláspontunk szerint – az anyagköltségként a szolgáltatás értékébe beépülő alkatrészekre is megfelelően alkalmazandó az Áfa tv. 124. § (4) bekezdése.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minő- sülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.