Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2023. január | Olvasson bele!

Mit, hogyan és mi, mennyi?

hirdetés

A közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatának európai egységesítését célozta az EURÓPAI BIZOTTSÁG 2014/45/EU irányelve, melynek hazai jogrendbe történő átültetése megtörtént, illetve a gyakorlat visszajelzései alapján módosításai is folyamatban vannak. Az európai rendeletalkotók a 2014/45-ösben végrehajtási rendeletek későbbi megjelenésére utaltak, melyekből az információhoz való hozzáférés tárgyú 2019. április 17-én jelent meg.

A rendelet tárgya: „Az EURÓPAI BIZOTTSÁG a 2014/45/EU irányelvvel összhangban a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatának megkönnyítése érdekében a bizottságnak végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, amelyekben meghatározza a tételek vizsgálatához és az ajánlott vizsgálati módszerek alkalmazásához szükséges műszaki információkat.”

A rendelet címe: A bizottság (EU) 2019/621 végrehajtási rendelete
a vizsgálat tárgyát képező tételek műszaki vizsgálatához szükséges műszaki információkról, az ajánlott vizsgálati módszerek alkalmazásáról, valamint az adatformátumra és a releváns műszaki információkhoz való hozzáférési eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Mint tudjuk, ez esetben sem valami távoli, majd egyszer nálunk is hatályba lépő rendeletről van szó. A hatálybalépés és alkalmazás a rendeletnek az Európai Unió hivatalos lapjában való kihirdetését (kelt Brüsszelben, 2019. április 17-én) követő huszadik napon lép hatályba. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Így nagyon fontos az alkalmazásba vételi dátumokat ismerni.

E rendeletet a 2014/45/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében a műszaki vizsgálat hatálya alá tartozó azon járművekre kell alkalmazni, amelyeket 2018. május 20-tól kezdődően vettek először nyilvántartásba vagy helyeztek először forgalomba valamely tagállamban. A műszaki információkat legkésőbb a jármű nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését követő hat hónapon belül kell elérhetővé tenni. A határozatot 2020. május 20-tól kell alkalmazni.

A 2018. május 20. és 2019. november 20. között nyilvántartásba vett, vagy forgalomba helyezett járművek esetében azonban ezt az információt 2020. május 20-án kell elérhetővé tenni.

Megjegyzendő, hogy az L kategóriájú járművekre és a 2014/45/EU irányelv hatályán kívül eső járművekre vonatkozó műszaki információk iránymutatásul szolgálnak. A tagállamok mentesíthetik a műszaki vizsgálat követelménye alól a 125 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú, L3e, L4e, L5e és L7e kategóriájú járműveket, amennyiben alternatív közlekedésbiztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Az ilyen járművek műszaki vizsgálata bevezetésének és harmonizálásának megkönnyítése érdekében azonban egy sor információt meg kell határozni útmutatás gyanánt.

Ismert, hogy a 2014/45/EU irányelv I. melléklete meghatározza a minimálisan vizsgálandó tételeket, az alkalmazandó minimumkövetelményeket és az ajánlott vizsgálati módszereket. A rendelet értelmében a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatának megkönnyítése végett a bizottságnak részletes szabályokat kell meghatároznia a releváns műszaki információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatformátumra és eljárásokra vonatkozóan.

A gyártó részére elegendő időt kell biztosítani a műszaki információknak a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok számára történő rendelkezésre bocsátásához szükséges online megoldások bevezetésére. E rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozóan meghatározza a következőket: a) a fékberendezésre, a kormányberendezésre, a kilátási viszonyokra, a világításra, a fényvisszaverőkre, az elektromos berendezésekre, a tengelyekre, a kerekekre, a gumiabroncsokra, a felfüggesztésre, az alvázra, az alvázra erősített részekre, az egyéb berendezésekre és a környezetterhelésre vonatkozó, a megvizsgálandó tételek műszaki vizsgálatához szükséges, valamint az ajánlott vizsgálati módszerek alkalmazására vonatkozó műszaki információkat, a 2014/45/EU irányelv I. mellékletének 3. pontjával összhangban, valamint b) a releváns műszaki információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatformátumra és eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat.

A „javítási és karbantartási információk” alatt a 167/2013/EU és a 168/2013/EU rendeletben és a 2007/46/EK irányelvben meghatározott információkat értjük.*

A gépjárműre vonatkozó műszaki információkhoz való hozzáférést biztosító eljárások:

(1) A járművekre vonatkozó, e rendelet mellékletében meghatározott műszaki információkat megkülönböztetésmentes, könnyen hozzáférhető, korlátlan, időben történő és következetes módon kell a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok számára elérhetővé tenni.

(2) A műszaki információkat legkésőbb a jármű nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését követő hat hónapon belül kell elérhetővé tenni. A 2018. május 20. és 2019. november 20. között nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek esetében azonban ezt az információt 2020. május 20-án kell elérhetővé tenni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, a 2014/45/ EU irányelv 5. cikke (4) bekezdésének első, második és ötödik francia bekezdésében meghatározott esetekben a gyártó kérésre késedelem nélkül a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a műszaki információkat.

(4) A gyártó az (1) bekezdésben említett műszaki információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a járműjavítási és -karbantartási információk módosításainak és kiegészítéseinek hozzáférhetővé tételével egyidejűleg bocsátja a műszaki vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok rendelkezésére.

(5) A műszaki információkat a műszaki vizsgálóállomás tagállamának hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvein, vagy az érintett tagállam illetékes hatósága által elfogadott bármely más nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

(6) A gyártók kijelölnek egy kapcsolattartó pontot, amelynek feladata a jármű műszaki információihoz való hozzáférés biztosítása. A kapcsolattartó pont elérhetőségét a gyártó honlapján közzé kell tenni. A kapcsolattartó pont lehet a gyártó képviselője is.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy a műszaki információkhoz való hozzáférést kérő vizsgálóállomás a 2014/45/ EU irányelv 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban engedéllyel rendelkezzen, a tagállamok vagy illetékes hatóságaik adott esetben segítséget nyújtanak a gyártónak.

ADATFORMÁTUM

(1) A gyártó a műszaki információkat a jármű járműazonosító száma alapján, nyílt és strukturált adatformátumban bocsátja rendelkezésre:

a) az illetékes hatóságok számára kérésre, offline használható, géppel olvasható adatfájlok gyűjteménye formájában, és
b) a vizsgálóállomások és az illetékes hatóságok számára online megoldás alkalmazásával.

hirdetés

Online megoldás alkalmazása esetén azokat a műszaki információkat, amelyeket a gyártónak a javítási és karbantartási információk részeként egyidejűleg meg kell adnia egy weboldalon, ugyanazon adatformátumban kell rendelkezésre bocsátani. A járműre vonatkozó egyéb műszaki információkat a hasonló információkhoz használt adatformátumban kell rendelkezésre bocsátani.

(2) A gyártó eltérhet az (1) bekezdésben meghatározott követelményektől a 167/2013/EU rendelet, a 168/2013/EU és a 2007/46/EK irányelv szerinti egyedi, nemzeti vagy kis sorozatban gyártott járművek típusengedélyével rendelkező járművek esetében, vagy ha a gyártónak nem kell megfelelnie a 715/2007/ EK, a 167/2013/EU vagy a 168/2013/ EU rendeletnek.

Az információt azonban könnyen hozzáférhető és következetes módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy azokat észszerű erőfeszítéssel fel lehessen dolgozni.

(3) A 167/2013/EU és a 168/2013/EU rendelet és a 2007/46/EK irányelv szerinti lépésenkénti, vegyes vagy többlépcsős típusjóváhagyást kapó járművek esetében az adott gyártási lépcsőért felelős gyártó felelőssége, hogy a végső gyártóval közölje a jármű adott rendszerére, alkatrészére vagy önálló műszaki egységére vonatkozó műszaki adatokat. A végső gyártó felelős azért, hogy a kész járműre vonatkozó műszaki információkat az illetékes hatóságok és vizsgálóállomások rendelkezésére bocsássa.

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazandó a 167/2013/EU, a 168/2013/EU rendelet és a 2007/46/EK irányelv szerinti egyedi, nemzeti vagy kis sorozatban gyártott járművek típusengedélyét kapó járművekre.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet mellékletének alkalmazásában „az elektronikus járműinterfész használatára vonatkozó utasítások”: az alapvető diagnosztikai információk és a beszerelés vizsgálatára vonatkozó információk, különösen:

1. Az elektronikus járműinterfész elhelyezkedésének és hozzáférhetőségének járműspecifikus leírása.
2. Az arra vonatkozó információ, hogy az adott rendszer támogatja-e a diagnosztikai célú interakciót (igen/nem).

Ha igen:

2.1. A busztípusok és protokollok járműspecifikus meghatározása,
2.2. Az ellenőrzött rendszer/funkciók kommunikációs paramétereinek járműspecifikus meghatározása.
3. Az eredetileg installált rendszerre vonatkozó járműspecifikus információk.

INFORMÁCIÓK A VIZSGÁKHOZ

A műszaki vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszaki információkat a rendelet melléklete tartalmazza. A táblázatot érdemes áttanulmányozni, hogy tisztában legyünk azzal, milyen adatokra számíthatunk.

A táblázat oszlopai:

− tétel,
− módszer,
− szükséges információk,
− az a kategória, amely tekintetében az információ szükséges (< 3,5 t, >3,5 t, O, L, T).

Egy példát mutatunk be, azt, mely ma még bizonytalanságot jelent a hazai rendeletalkotóknak, bár lenne ilyen: végrehajtási utasítást készítőknek.

1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

A fékpadon végzett járművizsgálatra vonatkozó különleges követelmények (vizsgálati üzemmód):

A maximális terhelésre vonatkozó tervezési rendszernyomás [bar] Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.5.2.

Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 1. tengely
Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 2. tengely
Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 3. tengely
Referencia-fékerő [kN] a bemeneti nyomásnál [bar], 4. tengely
Lásd: ENSZ R13, 5.1.4.6.2.
Méretezési nyomás minden egyes tengely esetében.

A kérdések kérdése: miként lesz ez lefordítható aprópénzre, munkánk tényleges segítségére?

Talán az ITM rendeletalkalmazásért felelős munkatársai közreműködésére számíthatunk, habár a mai „féllábú gátfutású”, azaz a megyei jogú önálló irányítási rendszerben ez sem (lesz) egyszerű.

A magyar nyelvű rendelet letölthető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0621&from=EN


Kapcsolódó dokumentum:


mit-hogyan-es-mi-mennyi-rendelet


Tetszett a cikk?

hirdetés

hirdetés